Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מוקד תקלות

סוגי תקלות והטיפול בהן

במוקד תקלות מים, ביוב ואיכות המים מתקבלות בין 500 ל-600 פניות בחודש שעוסקות בכ-30 נושאים שונים. התקלות המדווחות על ידי התושבים נקלטות בתוכנת המוקד, המאפשרת אפיון התקלה על פי סוג התקלה, מיקומה, הגורמים המטפלים בה וסטאטוס התקלה. תוכנה זו מאפשרת גם לפקח על קצב תיקון התקלה, ולאתר רחובות בהם קיימות בעיות חוזרות כדי לאפשר למהנדסי החברה לבצע פעולות להחלפה ושדרוג קווי ביוב ברחובות אלה. במקרה של תקלות חריגות, כמו הזרמת שפכים לים, פיצוץ קו סניקה, לחץ מים נמוך אזורי, תדירות גבוהה של פניות באיכות המים ותקלות במתקנים, מועברות הפניות לטיפול ישיר של מהנדסי החברה.

הטיפול בתקלות:
במסגרת הטיפול בתקלות מופעלים שלושה קבלנים:
א. דוגם מים לטיפול בפניות איכות המים.
ב. מקורות- חברת המים הלאומית, המשמשת כקבלן תפעולי לטיפול בתקלות של מתקנים (בארות, מאגרי מים, תחנות שאיבה לביוב).
ג. קבלן לתחזוקה לרשת המים והביוב ולהחלפת מדי מים.

התקלות השכיחות הן:

תקלות מים:
  פיצוצים בצנרת המים.
  נזילות ממדי המים.
  נזילות בחיבורי הצנרת.
  לחץ מים נמוך.
  מגופים שבורים.
  מגופים נוזלים.
  הפסקות מים. 
 

תקלות איכות המים:
  מים עכורים.
  מים חלודים.
  טעם שאינו טוב.
  ריח חריג.
 

תקלות ביוב:
  פריצות ביוב.
  סתימות ביוב.
  בורות ביוב שבורים.
  מכסי ביוב חסרים.
  בדיקת חיבורי ביוב לקווים עירוניים.

 

תקלות אחרות:
  פגיעת קבלנים בקווי מים וביוב.
  נזק שנגרם בעקבות עבודות של "מי נתניה".
  גניבת מים מהקו העירוני.

שרות לקוחות
1800-20-20-84