נגישות
אודות דבר ראש העירייה דבר מנכ"ל דבר יו"ר דירקטוריון חזון החברה יעדים ומטרות בעלי תפקידים מרכזיים חברי הדירקטוריון מבנה ארגוני דוחות כספיים מסמכי יסוד תקנות וחוקים
הודעות על הפסקת מים דו"ח שנתי מידע על חשבון המים תעריפי המים והביוב טפסים להורדה חסכון במים מעבר דירה עדכון מספר נפשות בנכס ערעור על גובה החיוב הטבות לאוכלוסיות מיוחדות צריכה חריגה הנובעת מנזילה חובות עבר לאוכלוסיה מוגנת מדיניות מיצוי הליכי גביה צריכה משותפת הסבר אודות מד המים מניעת סתימות ביוב תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים דו"חות איכות המים מדיניות אבטחת מידע הצהרת נגישות חוק חופש המידע שאלות ותשובות נפוצות
תעריפי המים והביוב תשלום און לין מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות אפשרויות התשלום הוראת קבע
אודות מחלקת שירות לקוחות שעות קבלת קהל ומענה טלפוני שיפור השירות לתושב טפסים להורדה תשלום און ליין
אודות המוקד טופס דיווח על תקלה סוגי תקלות והטיפול בהן שאלות ותשובות בנושא איכות המים
אודות המחלקה אספקת מי שתייה תקנות מי השתייה מוכנות לשעת חירום מהם ביוב ושפכים המכון לטיפול בשפכים שפכי מפעלים מכשיר מונע זרימה חוזרת נוהל להיתרי בניה וטופס 4 נוהל הפרדת תשתיות מאגר מתכננים ומפקחים
מכרזים מאגר מתכננים - מים מאגר מתכננים - ביוב מאגר מפקחים
חיפוש באתר
מי נתניה
 צור קשר   הנדסה   מוקד תקלות   שירות לקוחות   תשלומים ותעריפים   מידע לתושב   פרופיל החברה 
1-800-20-20-84

הנדסה

שפכי מפעלים

סקירה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011

1. בסוף שנת 2011 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011 (להלן: "כללי השפכים"), הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה. הקלק לכללי השפכים, הקלק לתעריפי מים וביוב 2014.

2. לפי הוראות כללי השפכים, מפעל לא יזרים, במישרין או בעקיפין, שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", כהגדרתם בכללי השפכים, למערכת הביוב של התאגיד. כמו כן, מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים", כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד והמשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה, וזאת לפי סעיף 6 לכללי השפכים.

3. בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית הניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים, שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, וכן לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו במפעל. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי העיר נתניה, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדגימה.

הקלק לתוכנית הניטור והבקרה השנתית      2014.

הקלק לאישור תוכנית ניטור שפכי תעשייה    2014.
הקלק לתוכנית הניטור והבקרה השנתית      2015. 

הקלק לאישור תוכנית ניטור שפכי תעשייה    2015 - 2016.

הקלק לתוכנית הניטור והבקרה השנתית      2017 - 2018.
הקלק לאישור תוכנית ניטור שפכי מפעלים    2017 - 2018.

4. בהתאם לכללי השפכים, על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009 (להלן: "כללי התעריפים"). עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד עפ"י פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק.

5. ככל שיימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו על ידי התאגיד, כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים.חישוב עלות האגרה בגין שפכים חריגים מתבצע עפ"י הנוסחא בכללים, פירוט במצגת המצ"ב.
ככל שנמצאו שפכים אסורים, וללא קשר בריכוז המזהם מעבר לסף שנקבע בכללים, עלות האגרה תהיה פי שישה מהעלות המשולמת.

6. דיווח או בקשה להזרמת שפכים חריגים: לפי כללי השפכים, באפשרות המפעל להגיש דיווח על הזרמת שפכים חריגים - שריכוזם מעל הערכים הנקובים בטור ב' והנמוכים מטור ג' בתוספת השנייה בכללי השפכים - וזאת 30 ימים מראש.
כמו כן, באפשרות המפעל להגיש בקשה להזרמת שפכים חריגים – שריכוזם מעל הערכים הנקובים בטור ג' כאמור – ובה ינמק את הערכים המרביים וכמות השפכים המיועדים להזרמה. הערכים שדווחו על ידי מפעל בדיווח או בבקשה כאמור לעיל, יהיו הריכוז המרבי המותר להזרמה על ידי המפעל. כמוכן, ערכים אלו ישמשו לקביעת התעריף שתגבה החברה מהמפעל בהתאם לכללי התעריפים, וזאת גם אם הריכוז אשר נמדד בפועל היה נמוך יותר. ככל שהשפכים המוזרמים יהיו בערכים גבוהים יותר מן המדווח בדיווח/בבקשה, החיוב יהיה לפי הריכוז שהוזרם בפועל. יצוין כי במידה וימצאו שפכים חריגים עליהם לא הצהיר המפעל ולא קיבל אישור מתאגיד מי נתניה, המפעל יחויב פי 4 מהסכום שנקבע לשפכים חריגים.

7. פרסום ממצאי הדיגום באתר האינטרנט של מי נתניה:

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009, מפרסמת מי נתניה באתר האינטרנט את ממצאי דיגום השפכים אשר נערכים במפעלים הכלולים בתוכנית הניטור. מפעלים הכלולים בתוכנית הניטור, והמתנגדים לפרסום המידע, רשאים להודיע לחברה על כך, בצירוף נימוקים להתנגדות. הקלק לקישור דו"חות הדיגום של המפעלים.

 

8. מצגות כנס כללי שפכי תעשייה:

 

מצגת איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה

 

מצגת ד"ר הראל גל

 

מצגת היועצת המשפטית עו"ד מירית דובר

 

מצגת פלגי מים

לטופס יצירת קשר
אודות המחלקה
אספקת מי שתייה
תקנות מי השתייה
מוכנות לשעת חירום
מהם ביוב ושפכים
המכון לטיפול בשפכים
שפכי מפעלים
מכשיר מונע זרימה חוזרת
נוהל להיתרי בניה וטופס 4
נוהל הפרדת תשתיות
מאגר מתכננים ומפקחים

הודעות וחדשות
טיפים לחסכון במים

בניית אתרים
צור קשר  I  מפת האתר  I  פרויקטים  I  פרופיל החברה  I  דף הבית
2013 © כל הזכויות שמורות
למי נתניה (2003) בע"מ
מי נתניה