Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone
הודעות על הפסקות מים
מי נתניה מבצעת מעת לעת עבודות לשדרוג ו/או תיקון צנרת המים העירונית, לרווחת התושבים.
לצורך זאת נדרש לעיתים לבצע הפסקה של אספקת המים באזור מסוים, לזמן קצוב.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 1-800-20-20-84, 24 שעות ביממה.


להלן פירוט רחובות שבהם תיתכן הפסקת מים עקב עבודות, ומשך הזמן המשוער של הפסקת המים:
שרות לקוחות
1800-20-20-84