Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרופיל החברה

מסמכי יסוד

להלן מסמכי היסוד של החברה

רישיון הפעלה

 תעודת עוסק מורשה
 תקנון החברה
 תו הזהב למי נתניה
 הסמכה לתקן ISO 9001:2008

מדיניות משולבת בנושאי סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית

שרות לקוחות
1800-20-20-84